Algemene voorwaarden

Deze site is auteursrechtelijk beschermd.

Voor strikt persoonlijk gebruik. De gebruiker van de site dongelberg.org verklaart dat hij kennis heeft genomen van de gebruikslicentieen de bepalingen ervan aanvaardt en zal naleven. Op voorafgaand en uitdrukkelijk verzoek kan het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus) toestemming geven voor andere gebruikswijzen in overeenstemming met de reproductie‑ en verspreidingsrechten.

In het kader van het naleven van de grondwettelijke persvrijheid, kan alle informatie die in eender welke vorm in onderhavig medium is vervat, worden verspreid met eender welk technologisch middel. Geen enkele, onder welke vorm ook gepubliceerde informatie mag evenwel worden gewist, verwijderd, gewijzigd, aangetast of vernietigd.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het verwerken van uw persoonsgegevens door het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus) klantenbeheer en, desgevallend, overdracht aan derden, valt onder de wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.

Algemene voorwaarden en andere juridische informatie

  1. Toepassingsgebied
  2. Vertrouwelijke informatie
  3. Intellectuele eigendom
  4. Waarborgen & beperkte aansprakelijkheid
  5. Links
  6. Algemene bepalingen

I – TOEPASSINGSGEBIED

Via kosteloze toegang tot het internet biedt dongelberg.org aan de gebruiker ervan de informatie die beschikbaar is op het moment dat hij de site bezoekt.

II – VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus) verbindt zich ertoe alle over de bezoeker van dongelberg.org ingezamelde gebruiksinformatie waardoor deze zou kunnen worden geïdentificeerd, als vertrouwelijk te beschouwen. Ongeacht het voorgaande, mag de vereniging evenwel algemene statistieken en demografische informatie verspreiden.

III – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op dongelberg.org worden weergegeven, zijn wereldwijd beschermd door het auteursrecht, alsmede door het intellectueel eigendomsrecht, databankenrecht, merkenrecht en handelsconcurrentierecht, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gewijzigd door de wetten van 3 april 1995, 31 augustus 1998, 22 mei 2005, 4 december 2006 en 9 mei 2007.

Behoudens afwijkende en restrictievere bepalingen in de wetgeving op intellectuele eigendom, databankenrecht, merkenrecht en handelsconcurrentierecht, is enkel privégebruik toegestaan (kennisnemen en afdrukken voor persoonlijk gebruik). Het is verboden de op dongelberg.org  aanwezige informatie elektronisch of op eender welke andere manier te reproduceren, verspreiden, verkopen, publiceren of gebruiken, alsmede ze in een ander formaat in elektronische en andere vorm te verspreiden.

Behoudens voorafgaande toestemming van het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus), staat elk ander dan het hierboven bepaalde gebruik gelijk aan namaak en zal het worden bestraft wegens schending van de intellectuele eigendom.

IV – WAARBORGEN – BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De bezoeker gebruikt de diensten van dongelberg.org op zijn eigen risico. Het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus) en dongelberg.org kunnen in geen geval garanderen dat de aangeboden diensten nooit enige onderbreking zullen kennen.

Er wordt ook geen enkele waarborg gegeven ten aanzien van de informatie die de gebruiker verkrijgt in het kader van de diensten die door dongelberg.org worden aangeboden op de site, per e‑mail of in de vorm van tekstberichten.

De aangeboden artikelen stemmen overeen met de geldende Belgische wetgeving. In geval van niet-naleving van de wetgeving van een ander land dan België, kan het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus) niet aansprakelijk worden gesteld.

V – LINKS

dongelberg.org of een derde kan een link leggen naar andere internetsites of bronnen. dongelberg.org heeft geen enkel middel om die sites en die bronnen te controleren en is niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. dongelberg.org  eigent zich niet de inhoud toe, tot dewelke die sites of bronnen toegang verlenen en wijst elke aansprakelijkheid en waarborg voor de inhoud daarvan af.

VI – ALGEMENE BEPALINGEN

•  Wijzigingen en verzakingen: het Vormingscentrum Dongelberg (VZW Campus) behoudt zich het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden van dongelberg.org te wijzigen