Bescherming van persoonsgegevens

Campus asbl respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of ‘AVG’) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 25 mei 2018.

Campus asbl bewaart enkel de persoonsgegevens die u haar meedeelt. De verzamelde gegevens zijn beperkt tot wat strikt noodzakelijk is. U machtigt Campus asbl om uw persoonsgegevens te verwerken en te bewaren in één of meerdere gegevensbestanden met het oog op het beheer van haar activiteiten. Alleen bevoegde personen binnen Campus asbl hebben toegang tot uw gegevens.

Deze informatie wordt uitsluitend intern gebruikt. Campus asbl geeft ze niet door aan derden en gebruikt ze nooit voor commerciële doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail (moliere.327@scarlet.be) of per post (Campus asbl, Molièrelaan 327, 1180 Ukkel).

Om contact met ons op te nemen over uw persoonlijke gegevens

Voor vragen over uw rechten, de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen over persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen :

Per e-mail aan moliere.327@scarlet.be
Telefonisch op +32 (0) 23 46 94 30
Per brief aan : Campus asbl, Molièrelaan 327, 1180 Ukkel

Dit document is laatst bijgewerkt op 27 februari 2022.